Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo Nešu.lt parduotuvėje taisyklės
1. Sąvokos:
1.1. Pardavėjas – Nešu.lt savininkai.
1.2. Nešu.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.nešu.lt.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Nešu.lt pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
1.5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas ir pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris.
1.7. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo Nešu.lt parduotuvėje taisyklės“, įskaitant elektroninę parduotuvę.
2. Bendrosios nuostatos:
2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles, su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su prekių pirkimo – pardavimo Nešu.lt taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Nešu.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti Nešu.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, susipažinęs ir patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Nešu.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
2.5. Prekybos veikla Nešu.lt vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas:
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti Nešu.lt prekes pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. Internetu: Nešu.lt;
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes Taisyklių 3.1. punkte nurodytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti numatytus tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens ar Įmonės duomenis.
3.3. Kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis užsakymo patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
3.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Nešu.lt duomenų bazėje.
3.5. Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.6. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Nešu.lt užsakytas prekes. Apmokėję užsakymą, daugiau prekių pridėti nebegalėsite.
3.7. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais.
4. Pirkėjo teisės:
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Nešu.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes „Garantijos ir Grąžinimai“ skiltyje nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
5. Pirkėjo įsipareigojimai:
5.1. Pirkėjas, naudodamasis Nešu.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Nešu.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas, pirkimo metu teigiamai pažymėjęs skiltyje „Užsakyti naujienlaiškį”, sutinka gauti Nešu.lt naujienlaiškius su specialiais pasiūlymais.
5.4. Pirkėjas, gavęs prekes turi jį išpakuoti, t.y. nelaikyti uždaroje pakuotėje, bei įsitikinti, jog visos užsakytos prekės buvo pristatytos. Priešingu atveju informuoti Pardavėją.
5.5. Pirkėjas privalo apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui.
5.6. Pirkėjas privalo nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys.
5.7. Pirkėjas privalo nenaudoti Nešu.lt tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Nešu.lt veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Nešu.lt.
6. Pardavėjo teisės:
6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Nešu.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Nešu.lt esančių elementų išdėstymą.
6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Nešu.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Nešu.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.4. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Nešu.lt, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Nešu.lt darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
6.5. Pardavėjas turi teisė riboti ar uždrausti didmeninius pirkimus.
7. Pardavėjo įsipareigojimai:
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Nešu.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Nešu.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:
8.1. Prekių kainos Nešu.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Nešu.lt parduotuvėje užsakymo patvirtinimo momentu.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2. naudojantis kredito kortelėmis;
8.2.3. banko pavedimu;
8.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina ir paslaugų, kurias iš Pardavėjo gali užsisakyti Pirkėjas, kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos.
8.4. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Negavus apmokėjimo per 7 kalendorines dienas, Jūsų užsakymas bus atšauktas automatiškai.
8.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.
8.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
8.7. Pardavėjas, skelbdamas akciją, specialų pasiūlymą prekėms ar prekių grupėms, informuoja Pirkėją, jog prekių nuolaidos nėra sumuojamos su kitomis nuolaidomis.
8.8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
8.9. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą bei informuoti Pardavėją apie susidariusią situaciją el. paštu: info@nesu.lt. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
8.10. Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Nešu.lt, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.
9. Prekių pristatymas:
9.1. Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra nurodomi Pirkėjui Nešu.lt suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
9.2. Prekių pristatymo paslauga yra mokama.
9.3. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma pasirenkant pristatymo būdą ir prieš patvirtinant užsakymą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
9.4. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo ir šios paslaugos tiekėjo. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo įsigytas prekės pristatymo paslaugos tiekėjui kaip įmanoma greičiau.
9.5. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
9.6. Nustačius prekių kokybės ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas. Jeigu nustatomas prekių kiekio neatitikimas, apie prekių trūkumą Pirkėjas taip pat privalo pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime ir / ar užpildydamas siuntą pristačiusio asmens pateiktas formas.
9.7. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
9.8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
9.9. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10. Atsakomybė:
10.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Nešu.lt.
10.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.3. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.4. Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Nešu.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Nešu.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui.
10.5. Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
10.6. Jei Nešu.lt yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
10.8. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.
11. Prekių kokybė:
11.1. Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.
11.2. Nešu.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
11.3. Esant nekokybiškai prekei, bendru sutarimu Pirkėjas turi teisę pasilikti prekę su defektais bei atgauti visą arba dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.
12. Prekių gražinimas:
12.1. Pirkėjas-vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo (gavimo) dienos, arba jeigu Pirkėjas-vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos), arba jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo) atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, išskyrus sutartis, nurodytas Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu ir pan.), elektroniniu paštu info@nesu.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo. Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.
12.2. Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.
12.3. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, įskaitant Pirkėjo už pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius), pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
12.4. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
12.5. Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
12.6. Kitais, nei sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis kokybiškų prekių, tokių kaip elektrotechnikos prietaisai, higienos prekės, taip pat tinkamai suteiktos paslaugos, negali būti grąžinamos. Tokių prekių sąrašas yra nurodytas LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22d. nutarime Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
12.7. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.8. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.8.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
12.8.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
12.8.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenupleėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.8.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
12.8.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą;
12.9. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
12.10. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
12.11. Esant nekokybiškai suteiktoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.
13. Nuolaidos ir akcijos:
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Nešu.lt.
13.2. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Nešu.lt, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas.
13.3. Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, ar Pirkėjas atsiskaito dovanų kortele, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma.
13.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.
14. Informacijos teikimas:
14.1. Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
14.2. Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
14.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
15. Baigiamosios nuostatos:
15.1. Visa informacija, kuri pateikiama Nešu.lt tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
15.2. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
15.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Taisyklių redakcija 2021-04-26